4647

Basit Usulde 2016 Yılı İçin Deftere Geçme Hadleri

Kira Hadleri:

Basit Usulde Vergilendirilen mükelleflerimiz 2016 yılında yıllık kira tutarı olan 4.200 TL yi aşmamaları gerekmektedir. (Aylık 350 TL)

Yıllık Alış ve Satış Hasılatları: 

1. Satın aldıkları malı olduğu gibi veya işledikten sonra satanların; 
Yıllık alımları tutarının 88.000 TL, veya yıllık satışları tutarının 126.000 TL yi aşmaması

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışında bir işle uğraşanların;
Yıllık gayri safi iş hasılatlarının 42.000 TL yi aşmaması

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde;
Yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamının 88.000 TL yi aşmaması gerekmektedir.